Jump Force Ruroni Kenshin Trailer


Two Rurouni Kenshin characters - Kenshin and Shishio - show off their moves.